พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดหลักๆที่สำคัญๆ สนใจ ปรึกษาฟรี BERRY B GROUP CO., LTD 266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari,Bang Khen, Bangkok 10220. Hotline: 092-247-9741E-Mail: admin@berryb.co.thLine id: @Berryb | Click …Office Hours :Monday–Friday9:00 AM–5:30 PMWebsite: www.berryb.co.th

PDPA (PERSONAL DATA PROTECTION ACT B.E. 2019)

     PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต ขอบเขตของกฎหมาย ใช้บังคับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในประเทศไทย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคล ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data) เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการทำงาน และรูปถ่าย เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ สาเหตุที่ต้องจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 2 ประเภท เนื่องจากข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เป็นข้อมูลที่มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป […]

PDPA Service | เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้องค์กรจัดการ PDPA ได้ทุกรูปแบบ

PDPA: Personal Data Protection Actพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของไทย กำลังจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่บุคคล ตลอดจนองค์กร (นิติบุคคล) ต้องหันมาให้ความสำคัญ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษสูงถึง 5,000,000 บาท และต้องรับโทษทางอาญา ปกครองและค่าเสียหายทางแพ่ง[ PDPA Service ] PDPA In-house Training มีรูปแบบการบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้-รูปแบบ Online บรรยายอย่างเดียว-รูปแบบ Onsite บรรยายพร้อมปฏิบัติ (มี Workshop) PDPA Consult บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ 2. PDPA Consult รายชั่วโมง บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ 3. PDPA Compliance Audit ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง […]

PDPA Platform

บริการและระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 PDPA คืออะไร ? / What Is PDPA ? PDPA (Personal Data Protection Act, 2019) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA นั่นเพื่อปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้สามารถละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจทำให้สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนอาจส่งผลเศรษฐกิจของประเทศด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ได้แก่ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเอกสารของราชการให้แก่ประชาชนหรือภาคเอกชน ให้สามารถยื่นเอกสารผ่านสื่อออนไลน์ได้และลดขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อพิจารณาเอกสารได้เร็วมากขึ้น 4 STEPS TO PDPA เปลี่ยนก่อนปรับ องค์กรของคุณเข้าข่าย ถูกบังคับหรือไม่ กฎข้อบังคับข้อยกเว้น และขอบเขตการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมุลของผู้บริโภค […]